Nepoužívajte diakritiku!

 
 
 
 

 

Na základe § 13 ods. 2 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
                                               v znení neskorších predpisov                                  
z v o l á v a m
13. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa
16. decembra 2008 (utorok) o 17.00 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu v Bernolákove.
            *****************************************************************************************     
Program:

    1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                             
starosta
3. Voľba návrhovej komisie
starosta
4. Informácia o plnení uznesení    
zást. starostu
5. Návrh VZN č. 8/2008 o dani za psa, za užívanie verejného priestranstva,za ubytovanie, za predajné automaty a za nevýherné hracie automaty
p. Polgárová
6.Návrh VZN č. 9/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady         
p. Polgárová
7. Návrh VZN č. 10/2008 o dani z nehnuteľnosti         
p. Polgárová
8. Návrh VZN č. 11/2008 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 o verejnom poriadku 
zást. starostu
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2009
hl. kontrolór 
10. Návrh rozpočtu obce na rok  2009                
p. Nagyová
11. Návrh na schválenie limitov pokladní OcÚ, Kult.dom, MŠ a ZUŠ
p. Nagyová
12. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
starosta
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2009                     
hl. kontrolór 
14. Časový harmonogram a plán zasadaní OZ na rok 2009     
starosta

15. R ô z n e

- Informácia o výstavbe kanalizácie v obci

- návrh na schválenie prísediacich na súde

 

               
Dňa  10.12.2008

 

Všetkým poslancom OZ a
Hlavnej kontrolórke obce

  

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk