Nepoužívajte diakritiku!

 
 
 
 

 

Na základe § 13 ods. 2 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
                                               v znení neskorších predpisov                                  
z v o l á v a m
12. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa
21. októbra 2008 (utorok) o 17.00 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu v Bernolákove.
            *****************************************************************************************     
Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                                       starosta
 3. Voľba návrhovej komisie                                                                                        starosta
 4. Informácia o plnení uznesení                                                                            zást. starostu
 5. Správa o plnení rozpočtu za I. až IX. 2008                                                            p. Nagyová
 6. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2008        p.Nagyová                                                         
 7. Návrh na zmeny v Pracovnom poriadku zamestnancov obce                                     starosta
 8. ÚPD Bernolákovo, zmeny a doplnky č.1/2008                                                    Ing. Berčík
 9. Zadanie UŠ Bernolákovo „Chalupkova ul. I.“                               Ing. Berčík                             
 10. Návrh na pomenovanie nových ulíc                                                                  Ing. Berčík
 11. Správa o výsledkoch kontroly vykonanej hl. kontrolórkou obce  v r.2008                  hl. kontrol.
 12. Informácia o vyhlásení archeologického náleziska-hrad Bernolákovo za národnú kultúrnu pamiatku  starosta
 13. Návrh akcií v rámci osláv 800. výr. prvej písomnej zmienky o obci Bernolákovo p. Quarda                                                                                       
 14. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce starosta
 15. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov Ing. Peťovský                                         
 16. Rôzne
  - Informácia o protipožiarnej ochrane obce
  - úprava koryta Č. vody
  - Informácia o výstavbe kanalizácie v obci               

 

 

 

               
Dňa  14.10.2008

 

Všetkým poslancom OZ a
Hlavnej kontrolórke obce

. 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk