Nepoužívajte diakritiku!

 
 
 
 

 

Na základe § 13 ods. 2 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
                                               v znení neskorších predpisov                                  
z v o l á v a m
10.  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa
24. júna 2008 (utorok) o 17.00 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu v Bernolákove.
            *****************************************************************************************     
Program:
  

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                                     starosta
 3. Voľba návrhovej komisie                                                                      starosta
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ                zást. starostu
 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o verejnom poriadku                     zást. starostu
 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o obecnej polícii                            zást. starostu
 7. Informácia o postupe budovania hlavného kanalizačného zberača
  a kanalizácii v obci                                                                                        starosta
 8. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov                                                   Ing. Peťovský 
 9. Rôzne

 

 

Dňa  18.06.2008

Všetkým poslancom OZ a
Hlavnej kontrolórke obce 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk