Nepoužívajte diakritiku!

 
 
 
 

 

Na základe § 13 ods. 2 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
                                               v znení neskorších predpisov                                  
z v o l á v a m
9.  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa
29. apríla 2008 (utorok) o 17.00 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu v Bernolákove.
            *****************************************************************************************     
Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                                      starosta
 3. Voľba návrhovej komisie                                                                    starosta
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ                zást. starostu
 5. Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2007                                         p. Nagyová                                                        
 6. Správa hlavného kontrolóra o hospodárení obce                      hl.kontrolór                                                                                             
      
 7. Správa auditora o overení účtovnej závierky k 31.12.2007                         zást. starostu 
    
 8. Návrh záverečného účtu obce za rok 2007                                                 p. Nagyová
     
 9. Všeobecne záväzné nariadenie obce o poskytovaní opatrovateľskej
  služby a o úhrade za túto službu                                                             p. Antoniová
 10. Schválenie príspevku na financovanie cyklochodníku z fondov EU               starosta
 11. Schválenie princípov na zabezpečenie výstavby kanalizácie z fondov EU      starosta
 12. Predaj obecného majetku a prijatie daru                                                 Ing. Peťovský
 13. Rôzne
  - Informácia o postupe prác na výstavbe Penziónu POHODA                       JUDr.Krokovič
  - Informácia o príprave konania Dní obce Bernolákovo                              starosta

 

Dňa  23.04.2008
Všetkým poslancom OZ a
Hlavnej kontrolórke obce 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk