Nepoužívajte diakritiku!

 
 
 
 

 

 

 

Na základe § 13 ods. 2 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
                                               v znení neskorších predpisov                                  
z v o l á v a m
8.  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa
4. marca 2007 (utorok) o 17.00 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu v Bernolákove.
            *****************************************************************************************     
Program:

  • Otvorenie
  • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                                     starosta
  • Voľba návrhovej komisie                                                                   starosta
  • Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ                zást. starostu                                                        
  • Návrh všeobecne záväzného nariadenia o obecnej polícii                       zást.starostu  
  • Návrh organizačného poriadku obecnej polície                                      zást. starostu 
  • Urbanistická štúdia obytnej zóny Bernolákovo juh                                  Ing. Berčík
  • Zadanie urbanistickej štúdie Bažantnica                                                Ing. Berčík
  • Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov                                           Ing. Peťovský 
  • Návrh zriadenia Združenia obcí Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji na vybudovanie cyklistického chodníka                                                                                                          zást. Starostu
  • Návrh na zriadenie pracovnej skupiny pre zavedenie eura                       starosta
  • Rôzne

   

  Dňa  25.02.2008
  Všetkým poslancom OZ a
  Hlavnej kontrolórke obce 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk