Nepoužívajte diakritiku!

 
 
 
 

 

 

Na základe § 13 ods. 2 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
                                               v znení neskorších predpisov                                  
z v o l á v a m
7.  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa
12. decembra 2007 (streda) o 17.00 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu v Bernolákove.
            *****************************************************************************************     
Program:
  

 

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                                                        starosta
  3. Voľba návrhovej komisie                                                                                      starosta
  4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ                              zást. starostu
  5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného
  odpadu                                                                                                            p. Molnárová
  6.   Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti                                                                   p. Polgárová
  7.  Návrh rozpočtu obce na rok 2008                                                                     p. Nagyová
  8.    Správa o činnosti kultúrneho domu a obecnej knižnici za r.2007                          p. Quarda
  9.   Návrh časového harmonogramu a plánu zasadaní obecného
  zastupiteľstva v roku 2008                                                                                       starosta    
  10.   Návrh zadania UŠ MK Sládkovičova                                                                   Ing. Berčík
  11.   Prerokovanie žiadosti o záväzné stanovisko obce spoločnosti  
  Brantner Slovakia s.r.o. k vybudovaniu skládky a triedičky na
  separovaný zber odpadov                                                                                        starosta     
  12.   Rôzne

 

 

Dňa  5.12.2007
Všetkým poslancom OZ a
Hlavnej kontrolórke obce 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk