Nepoužívajte diakritiku!

 
 
 
 

 

 

Na základe § 13 ods. 2 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
                                               v znení neskorších predpisov                       
z v o l á v a m
6.  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa
31. októbra 2007 (streda) o 17.00 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu v Bernolákove.
         *****************************************************      
Program:

  1. Otvorenie  starosta
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  starosta
  3. Voľba návrhovej komisie     starosta
  4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ zást. starostu
  5. Zmeny a doplnky UPD obce Bernolákovo č. 2/2007 - Lidl  Ing. Berčík
  6. Urbanistická štúdia „Lesná – Jabloňová“ Ing. Berčík
  7. Návrh na pomenovanie novej ulice Ing. Berčík
  8. Správa o plnení rozpočtu obce za 1.-9. mesiac 2007 p. Nagyová
  9. Zmena rozpočtu obce na rok 2007 p. Nagyová
  10.Informácia o výsledkoch kontroly vykonanej kontrolnými orgánmi za III. štvrťrok 2007     hl. kontrol.
  11. Návrh na vybudovanie Kancelárie prvého kontaktu na OcÚ  zást. starostu
  12. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2003 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach   p. Polgárová
  13. VZN č. 5/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   p. Polgárová
  14. Informácia o príprave osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Bernolákovo starosta
  15. Návrh „Zásady na určenie ceny pozemkov vo vlastníctve obce  p. Jurča
  16. Majetko-právne vysporiadanie pozemkov  p. Jurča

 

Dňa  24.10.2007
Všetkým poslancom OZ a
Hlavnej kontrolórke obce

  

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk