Nepoužívajte diakritiku!

 
 
 
 

 

 

Na základe § 13 ods. 2 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
                                               v znení neskorších predpisov                       
z v o l á v a m
5.  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa
19. septembra 2007 (streda) o 17.00 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu v Bernolákove.
         *****************************************************      
Program:

  1. Otvorenie  starosta
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  starosta
  3. Voľba návrhovej komisie     starosta
  4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ zást. starostu
  5. Informácia o zahájení školského roku na ZŠ, ZUŠ a MŠ riad.ZŠ, ZUŠ, MŠ
  6. Správa o činnosti občianskych združení pôsobiacich v obci zást. starostu
  7. Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2007  p. Nagyová
  8. Návrh koncepcie využitia koryta toku rieky Čierna voda zást. starostu
  9. Informácia o postupe prác na budovaní hlavného kanalizačného zberača a kanalizácie v obci starosta
  10. Informácia o pripomienkovom konaní na riešenie okolia bývalej
vodárenskej nádrže Várdomb
zást. starostu
  11. Predaj pozemkov p. Jurča
  12. Rôzne  

 

Dňa  12.9.2007
Všetkým poslancom OZ a
Hlavnej kontrolórke obce

  

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk