Nepoužívajte diakritiku!

 
 
 
 

Na základe § 13 ods. 2 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
                                               v znení neskorších predpisov                       
z v o l á v a m
4.  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa
27. júna 2007 (streda) o 17.00 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu v Bernolákove.

       
Program:
  

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                                                          starosta obce
 3. Návrh na voľbu návrhovej komisie                                                                           starosta obce
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ                                  zástupca starostu
 5. Správa o činnosti Základnej umeleckej školy v Bernolákove                                      riaditeľ  ZUŠ
 6. Návrh zvýšenia úrovne vzdelávania v ZŠ v Bernolákove                                            riaditeľka  ZŠ
 7. Návrh Koncepcie riešenia ochrany a bezpečnosti majetku občanov
  a verejného poriadku v obci pod názvom „Bezpečná obec Bernolákovo“                    zástupca starostu
           
 1. Návrh zmien a doplnkov č. 1/2007 k územnému plánu obce                                       Ing. Berčík
 2. Urbanistická štúdia „Poľná“                                                                                     Ing. Berčík
 3. VZN o určení názvu ulice Sacky                                                       I                        Ing. Berčík
 4. Prerokovanie koncepcie riešenia severojužného úseku cesty D 4                                 Ing. Berčík
 5. Informácia o postupe prác na výstavbe Penziónu POHODA“                                      starosta obce
 6. Predaj pozemkov                                                                                                     p. Jurča
 7. Rôzne
   1. Informácia o zahájení výstavby hlavného kanalizačného zberača
   2. Informácia o záujme vybudovania obchodného centra  LIDL
   3. Informácia o programe na hody v obci

 

Dňa  20.6.2007
Všetkým poslancom OZ a
Hlavnej kontrolórke obce 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk