Nepoužívajte diakritiku!

 
 
 
 

Na základe § 13 ods. 2 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m


3 . riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa
25. apríla2007 (streda) o 17.00 hod

v zasadačke Kultúrneho domu Vbernolákove

*****************************************************
Program:

1. Otvorenie starosta obce
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice starosta obce
3. Návrh na voľbu návrhovej komisie starosta obce
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ zást. starostu
5. Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2006 p. Nagyová
6. Správa hl. kontrolórky obce o hospodárení obce za rok 2006 hl. kontrolórka
7. Správa auditora o overení účtovnej závierky k 31.12.2006 zást. starosta
8. Návrh záverečného účtu obce za rok 2006
p. Nagyová
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na rok 2007
hl. kontrolórka
10.Správa o plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok 2007 p. Nagyová
11.Optimalizácia siete stredných škôl SPoPŠ starosta obce
12.Návrh na zrušenie a pomenovanie ulíc v Bernolákove
Ing. Berčík
13.Predaj pozemkov p. Jurča
14.Aktualizácia zloženia rady školy v ZŠ,ZUŠ,SPOPŠ, Súkr. Gymnáziu a
Redakčnej rade Časopisu Bernolák
starosta obce
15.Rôzne  
a. Informácia o zahájení výstavby hlavného kanalizačného zberača  
b. Informácia o príprave konania Dní obce  


Dňa 17. 4. 2007
Všetkým poslancom OZ a
Hlavnej kontrolórke obce


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk