Google
 
 
 
 
 

Na základe § 13 ods. 2 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m


2. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa
14. februára 2007 (streda) o 17.00 hod*****************************************************
Program:

1. Otvorenie starosta
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice starosta
3. Návrh na voľbu návrhovej komisie starosta
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ zást. starostu
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2007 p. Nagyová
6. Návrh predpokladaného rozpočtu obce na roky 2008-2009 p. Nagyová
7. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zást. starosta
8. Návrh „Poriadku odmeňovania poslancov, predsedov a členov
komisií obecného zastupiteľstva“
starosta
9. Návrh na odvolanie členov Komisie OZ na ochranu verejného
záujmu a návrh na menovanie nových členov
zást. starostu
10. Návrh na doplnenie členov komisií OZ z radov odborníkov starosta
11. Návrh na obsahové zameranie komisií obecného zastupiteľstva zást. starostu
12. Návrh časového a obsahového plánu zasadaní obecného
zastupiteľstva v roku 2007
starosta
13. Schválenie ekonomického a sociálneho programu obce starosta
14. Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností na ul. časť Jabloňová,
Višňová a Slivková a darovanie kanalizácie, verejného
osvetlenia a komunikácií od spol. MATE s.r.o.
p. Jurča
15. Darovanie vodovodov na Potočnej a Tabakovej ulici BVS a.s. p. Jurča
16. Informácia o Urbanistickej štúdii lokalita Družstevná Ing. Berčík
17. Diskusia  


Dňa 7. 2. 2007
Všetkým poslancom OZ a
Hlavnej kontrolórke obce


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk