Google
 
 
 
 
 

Na základe § 13 ods. 2 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m


1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa
20. decembra 2006 (streda) o 16.30 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu v Bernolákove.


*****************************************************
Program:

1. Otvorenie prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice starosta
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce predseda MVK
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insignií Ing. Biskupič
5. Zloženie sľubu zvolených poslancov obecného zastupiteľstva starosta
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce  
7. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie starosta
8. Voľba zástupcu starostu starosta
9. Schválenie náplne činnosti zástupcu starostu starosta
10. Návrh na zriadenie komisií starosta
11. Návrh na voľbu predsedov komisií OZ a ich zloženia starosta
12. Schválenie platu starostu obce predseda fin.kom.
13. Schválenie platu zástupcu starostu starosta
14. Návrh na schválenie sobášiacich starosta
15. Návrh na rozdelenie poslaneckých obvodov /ulíc/ poslancov OZ starosta
16. Diskusia  
17. Schválenie uznesenia predseda návr. kom.
18. Záver  


Na toto zasadnutie je potrebné predložiť „Osvedčenie o zvolení za poslanca“ !


Dňa 13.12.2006 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk