Menu
 

 

 
   

Obec Bernolákovo pre svoju činnosť vydala nasledovné dokumenty:

PORIADKY

Číslo Názov poriadku Oblasť pôsobnosti Dátum schválenia dokument v pdf
1 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 
určuje podmienky rokovania poslancov na zasadnutiach OZ

22.6.2015


2 požiarny poriadok
organizácia a fungovanie požiarnej ochrany v obci
29.9.2004
3 Organizačný poriadok Obecného úradu
upravuje organizáciu obecného úradu jeho pôsobnosť a pôsobnosť jeho jednotlivých organizačných zložiek

25.6.2007


4 Registratúrny poriadok a registratúrny plán Obecného úradu v Bernolákove Registratúrny poriadok na správu registratúry a registratúrny plán, ktoré sú prílohou tejto Smernice sa vzťahujú na činnosť všetkých organizačných útvarov Obecného úradu v Bernolákove. 1.7.2005
5 Poriadok odmeňovanie poslancov
upravuje odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstva, predsedom a členom komisií za výkon ich činnosti

15. 06.2010

6 Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Bernolákove
upravuje postup rokovania prvého zasadania obecného zastupiteľstva, pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva,  najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných  nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia prijatých uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa miestnej samosprávy.

8.3.2006

7 Organizačný poriadok obecnej polície Bernolákovo
vymedzuje hlavné úlohy obecnej polície, jej organizáciu, práva a povinnosti zamestnancov, ustanovuje vnútorné organizačné členenie, rozsah oprávnení a zodpovednosti nadriadených, pôsobnosť a vzájomné vzťahy organizačných útvarov.
1.5.2008
8 Prevádzkový poriadok Športového areálu Jána Popluhára Prevádzkový poriadok   športových ihrísk, zariadení a prevádzkovej budovy Športového areálu Jána Popluhára na Hlbokej ulici č.10/A v Bernolákove. 25.7.2007

 

 

Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk