Menu
 

 

 
   

Prevádzkový poriadok

  športových ihrísk, zariadení a prevádzkovej budovy Športového areálu Jána Popluhára na Hlbokej ulici č.10/A v Bernolákove.

 

             Tento prevádzkový poriadok /ďalej len „poriadok“/ bol vypracovaný v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky číslo 313/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné zariadenia  a o náležitostiach ich prevádzkového poriadku.

          Je vnútornou smernicou, ktorá upravuje systém a spôsob používania športových zariadení nachádzajúcich sa v Športovom areáli Jána Popluhára, ktoré sú vo vlastníctve obce Bernolákovo, alebo vo vlastníctve iného právneho subjektu.

 

I.                    Identifikačné údaje prevádzkovateľov športového areálu

 

1.1.      Obec Bernolákovo, adresa: Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo – vlastník stavieb a pozemkov uvedených v článku 2.1. tohto poriadku

1.2.      SPOFIN, spol. s.r.o, Bratislava – vlastník stavieb a pozemkov uvedených v článku 2.2. tohto poriadku

 

II.                  Vymedzenie priestorov a stavieb a ich účelu

2.1.      pozemky parc. č.691/4

stavby : prevádzková budova s tribúnou číslo 10/A

 čistička odpadových vôd k prevádzkovej budove

 tribúna na východnej strane futbalového ihriska

 stavba „predaja vstupeniek“ bez súpisného čísla

 futbalové ihrisko s príslušenstvom

 volejbalové pieskové ihrisko

 vnútroareálové komunikácie

 vnútroareálové verejné osvetlenie

 studňa, vodné hospodárstvo a rozvod úžitkovej vody

 informačná svetelná tabuľa s príslušenstvom

2.2.      pozemky pod tenisovými kurtmi a viacúčelovým ihriskom s umelým povrchom

stavby : viacúčelové športové ihrisko s umelým povrchom

 dva tenisové kurty s umelými povrchmi

 drevená stavba bez súpisného čísla slúžiaca pre potreby prevádzky ihrísk        

 uvedených v tomto odseku

 preliezačky pre deti umiestnené na oplotení viacúčelového športového   

 ihriska.

2.3.      Športový areál, jeho stavby a zariadenia slúžia predovšetkým pre športové aktivity a športové vyžitie občanov obce a jeho okolia.

2.4.      Tento prevádzkový poriadok neupravuje systém a spôsob používania stavieb a zariadení uvedených v ods. 2.2. Na tieto si vypracuje prevádzkový poriadok ich vlastník.

 

III.                Druh a spôsob poskytovania služieb

 3.1.  V športovom areáli sú poskytované a možno využívať najmä tieto služby :

                  3.1.1.  prenájom futbalového ihriska

                       3.1.2. prenájom volejbalového pieskového ihriska

  3.1.3. viacúčelového športového ihriska s umelým povrchom

                       3.1.4. dvoch tenisových kurtov s umelými povrchmi

                       3.1.5. spevnených plôch na rôzne aj nešportové účely

                       3.1.6. prevádzkovej stavby č.10/A s jej zariadením, či už celej alebo len čiastočne

3.2. Všetky zariadenia a stavby uvedené v ods. 3.1. sú prenajímané za podmienok stanovených ich príslušnými vlastníkmi, pričom zariadenia a stavby prenajímané Obcou Bernolákovo sú prenajímané výlučne na základe platných nájomných zmlúv. V prípade prenájmu zariadení alebo stavieb oboch vlastníkov súčasne, sú prenajímané na základe spoločných nájomných zmlúv.                 

 

IV.                Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov  športového areálu

 

   4.1. Prevádzka športového areálu je zabezpečovaná každý deň od pondelka do nedele počas celého roka, podľa ročného časového obdobia, poveternostných podmienok a schválených prevádzkových hodín obcou Bernolákovo.

 

         4.2. V čase od 1.marca do 30. novembra je športový areál prístupný

                                       od 10.00 hodiny do 22.00 hodiny.

                V čase od 1.decembra do 28. /29./ februára  je športový areál prístupný

                                      od 12.00 hodiny do 19.00 hodiny.

 

4.3. Za otváranie a zatváranie príjazdu do športového areálu a prevádzkovej budovy  zodpovedá „správca športového areálu“.

4.4. Za dodržiavanie poriadku v športovom areáli v častiach uvedených v ods. 2.1. mimo doby prenájmov zodpovedá  „správca športového areálu“.

4.5. Za dodržiavanie poriadku v športovom areáli v častiach uvedených v ods. 2.2. zodpovedá  ich vlastník.

4.6. Za dodržiavanie poriadku v športovom areáli počas konania športových, alebo iných akcií zodpovedá za ich organizáciu, priebeh a poriadok organizátor (nájomca) akcie alebo podujatia

4.7. Všetci nájomcovia a návštevníci sú povinní sa riadiť týmto prevádzkovým poriadkom.

4.8. V prípade nedodržiavania ustanovení tohto prevádzkového poriadku má „správca športového areálu“ právo tých návštevníkov alebo nájomcov, ktorí ho nedodržiavajú vykázať zo športového areálu.

4.9. Počas organizovania hromadných športových, spoločenských, alebo iných akcií je organizátor (nájomca) povinný zabezpečiť zdravotnícku službu, a v prípade organizovania väčších hromadných športových a spoločenských aj bezpečnostnú službu.

4.10. Po skončení športových, spoločenských, alebo iných akcií je organizátor (nájomca) povinný bezodkladne zabezpečiť upratanie všetkých prenajatých priestorov a zariadení a odovzdať ich „správcovi športového areálu“.

4.11. Vo všetkých priestoroch prevádzkovej budovy č.10/A je zakázané

                 a/ fajčiť a používať alkoholické nápoje a iné zakázané a omamné látky

                  b/  manipulovať s otvoreným ohňom

                  c/  manipulovať so zariadením v budove bez povolenia správcu

                  d/  používanie miestností bez povolenia vlastníka

                  e/  zdržovať sa bez povolenia správcu v budove.

 

V.                  Upratovanie v zariadení prevádzkovej budovy

 

5.1.      Upratovanie všetkých častí prevádzkovej budovy č.10/A je zabezpečované jej vlastníkom denne podľa potrieb. Náklady s tým spojené budú prenesené do nájomného za príslušný prenájom.

5.2.      Čistenie a poutieranie sedadiel na tribúne pred prevádzkovou budovou zabezpečuje „správca športového areálu“. Náklady s tým spojené budú prenesené do nájomného za príslušný prenájom.

5.3.      Dezinfekcia podlahových plôch v šatniach, sprchách /aj obklady/ , kanceláriách a chodbe v prevádzkovej budove sa vykonáva najmenej 1 x za týždeň.

5.4.      Čistenie a dezinfekcia bazéna, a výryvkovej vane Jaccuza v prevádzkovej budove je vykonávaná najmenej 1 x týždenne, podľa jej používania /o čistení a dezinfekcii sa vedie evidencia/.

5.5.      Čistenie sauny v prevádzkovej budove a jej dezinfekcia je vykonávaná najmenej 2x za týždeň /o čistení a dezinfekcii sa vedie evidencia/.

5.6.      Dezinfekcia WC v prevádzkovej budove je vykonávaná pri každom upratovaní.

5.7.      Za poriadok a čistotu v športovom areáli Jána Popluhára v častiach uvedených v ods. 2.1. zodpovedá  „správca športového areálu“.

5.8.      Za poriadok a čistotu v športovom areáli Jána Popluhára v častiach uvedených v ods. 2.2. zodpovedá  ich vlastník.

 

Ostatné podmienky prevádzka zariadení a stavieb športového areálu Jána Popluhára, ktoré nie sú upravené týmto prevádzkovým poriadkom, budú upravené v nájomných zmluvách na prenájom zariadení a stavieb v tomto areáli.

 

Tento prevádzkový poriadok platí odo dňa podpísania starostom obce Bernolákovo.

 

V Bernolákove  25.júna 2007

                                                                                                  Ing. Ľubomír Poór

                                                                               starosta obce v.r.

 

 

         Podpísaný Ing. Ivan Prekop, ako štatutárny zástupca spoločnosti SPOFIN, spol. s.r.o. ktorá je vlastníkom pozemkov, stavieb a zariadení uvedených v ods. 2.2. tohto prevádzkového poriadku súhlasím s jeho ustanoveniami a zaväzujem sa ich rešpektovať.

 

    V Bernolákove 25.júna 2007

                                                                                      Ing. Ivan Prekop   v.r.

 

 

Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk