Menu
 

 

 
   

Starosta obce Bernolákovo podľa § 13, ods. 3 písm. d/ Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 16 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 

v y d á v a

 

SMERNICU č. 1 A/2005

   

Registratúrny poriadok a registratúrny plán 

Obecného úradu v Bernolákove.

                                              

Článok I

Registratúrny poriadok na správu registratúry a registratúrny plán, ktoré sú prílohou tejto Smernice sa vzťahujú na činnosť všetkých organizačných útvarov Obecného úradu v Bernolákove.

 

Článok II

 Tento Registratúrny poriadok a registratúrny plán Obecného úradu v Bernolákove nadobúda účinnosť 1. júla 2005.

 

 

 

  Ing. Ľubomír  P o ó r

Starosta obce

 

 

 

Registratúrny poriadok

a registratúrny plán

Obecného úradu v Bernolákove

 

Prvá časť

 

Čl. 1

Úvodne ustanovenia

 1. Registratúrny poriadok Obecného úradu v Bernolákove (ďalej len RP) upravuje postup organizačných útvarov pri správe registratúry, a to najmä pri organizovaní manipulácie so záznamami a spismi, ako aj pri náležitom a pravidelnom vyraďovaní spisov.

 

 1. Starosta obce dôsledne dbá, aby sa pri správe registratúry dodržiavali ustanovenia RP.

 

 1. Správu registratúry zabezpečuje administratívny zamestnanec poverený vedením registratúrneho denníka, správca  registratúry a záznamov p. Jana Múčková.

 

 1. Úrad a zariadenie spravujú registratúru tak, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu, strate alebo neoprávnenému použitiu registratúrnych záznamov. Ak sa zistí, že došlo k poškodeniu, zničeniu alebo strate, administratívny zamestnanec vyhotoví záznam o výsledku šetrenia a možných dôsledkoch porušenia celistvosti registratúry, ktorý predloží starostovi.

 

 1. Zamestnanec úradu pri rozviazaní pracovného pomeru protokolárne odovzdá starostovi alebo ním poverenému zamestnancovi nevybavené spisy.

 

 1. Dozor nad vyraďovaním spisov, vrátane špeciálnych druhov registratúrnych záznamov úradu vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom územne príslušného štátneho archívu.

 

 1. Úrad a zariadenia vedú záznamy a ich evidenciu v štátnom jazyku.

 

Čl. 2

Základné pojmy

 

 1. Správca registratúry na účely tohto registratúrneho poriadku je organizovanie manipulácie so záznamami a spismi (prijímanie, triedenie, evidovanie, obeh, tvorba, vybavovanie, odoslanie záznamov a ukladanie, ochrana a vyraďovanie spisov (záznamov), ako aj náležité personálne obsadenie, priestorové a materiálno-technické zabezpečenie registratúry úradu. Súčasťou správy registratúry je aj príprava registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu

 

 1. Záznam je písomná, obrazová, zvuková a iným spôsobom zaznamenaná informácia, ktorá pochádza z činností úradu alebo bola úradu doručená.

 

 1. Registratúrny záznam je informácia, ktorú úrad zaevidoval v registratúrnom denníku.

 

 1. Spis je súbor registratúrnych záznamov, ktoré vznikli pri vybavovaní jednej veci a úrad ich zaevidoval v registratúrnom denníku.

 

 1. Spisový obal je neoddeliteľná súčasť spisu, do ktorého sa zakladajú jednotlivé registratúrne záznamy (podania a vybavovania) spolu s prílohami.

 

 1. Registratúra je súbor všetkých registratúrnych záznamov pochádzajúcich z činností úradu a všetkých záznamov úradu doručených, ktoré boli zaevidované v registratúrnom denníku a bolo im pridelené číslo spisu. Súčasťou registratúry je aj registratúrny denník a registre.

 

 1. Registratúrny denník je základná evidenčná pomôcka správy registratúry. &obsahuje údaje o prijatí, tvorbe, vybavení, odoslaní registratúrnych záznamov a uložení a vyradení spisov.

 

 1. Podanie je každý podnet, ktorý úrad prijal na úradne vybavenie.

 

 1. Vybavenie je záznam obsahujúci informáciu o spôsobe vybavenia podania.

 

 1. Registratúrny plán je pomôcka na účelné a systematické označovanie  a ukladanie spisov. Pridelením registratúrnej značky určuje spisom miesto v registratúre; ďalej určuje spisom znak hodnoty a lehotu uloženia.

 

 1. Registratúrna značka je symbol ustanovený registratúrnym plánom pre určitý  spis alebo skupinu spisov. Registratúrna značka sa skladá z názvu vecnej          skupiny, znaku hodnoty, lehoty uloženia.

 

12.  Registratúrne stredisko je miesto, kde sa ukladajú a ochraňujú uzatvorené spisy úradu  do

       uplynutia predpísaných lehôt uloženia a do ich vyradenia.

 

       13.  Zásielka je záznam pi doprave a doručení adresátovi.

 

Čl. 3

Prijímanie zásielok

 

 1. Administratívny zamestnanec prijíma zásielky, ktoré boli úradu doručené alebo ich prevzal zamestnanec úradu osobne a sú adresované úradu, na požiadanie doručiteľa potvrdí prijatie zásielky odtlačkom prezentačnej pečiatky, na kópii záznamu alebo na osobitnom lístku s dátumom prevzatia. Telegramy, telefaxy a iné elektronicky prijaté záznamy označí odtlačkom prezentačnej pečiatky s dátumom doplneným podrobným časovým údajom o prijatí. Ústne podania môže prijímať každý zamestnanec úradu. Vyhotoví o každom z nich úradný záznam, ktorý odovzdá administratívnemu zamestnancovi na zaevidovanie v denníku.

 

Čl. 4

Triedenie zásielok a odovzdávanie záznamov

 

 1. Administratívny zamestnanec triedi zásielky na zásielky, ktoré sa:

A, otvoria a následne zaevidujú v denníku,

B, odovzdávajú adresátovi neotvorené,

C, noviny, časopisy, prospekty, reklamné materiály, inú tlač a pozvánky, ktoré nemajú formu listu.

 

 1. Zásielky, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. a) administratívny zamestnanec otvorí a záznam označí odtlačkom prezentačnej pečiatky. Prezentačná pečiatka sa odtláča spravidla v hornej časti ľavej strany záznamu tak, aby všetky údaje zostali čitateľné. V odtlačku prezentačnej pečiatky sa vyznačí dátum doručenia a počet príloh. Prípadné nedostatky (napr. chýbajúce prílohy a pod.) sa vyznačia vedľa odtlačku prezentačnej pečiatky. Odosielateľa o nich vyrozumie zamestnanec poverený vybavením veci (ďalej len „spracovateľ“).
 2. Neotvorené sa starostovi  odovzdávajú zásielky obsahujúce utajované skutočnosti, zásielky označené heslom verejného obstarávania, obsahujúce personálne veci zamestnancov, ako aj zásielky adresované starostovi. Tieto zásielky sa označujú na obálke odtlačkom prezentačnej pečiatky s dátumom doručenia.
 3. Za súkromnú sa považuje zásielka, na ktorej je meno a priezvisko adresáta  uvedené pred názvom úradu, táto sa označí iba dátumom doručenia na obálke a adresátovi sa odovzdá neotvorená.
 4. Noviny, časopisy, prospekty, reklamné materiály, cenníky, katalógy, všeobecne záväzné predpisy, technické normy ani pozvánky, ktoré nemajú formu listu sa odtlačkom prezentačnej pečiatky neoznačujú.
 5. Zásielky, ku ktorým sú priložené ceniny, zamestnanec podateľne označí okrem odtlačku prezentačnej pečiatky aj pečiatkou s textom „peňažný spis“, v ktorej vyznačí druh, hodnotu a počet cenín.
 6. Obálky ostávajú trvalo pripojené k doručeným záznamom, ak:

a, záznam nie je datovaný alebo ak sa jeho dátum podstatne líši od dátumovej pečiatky pošty na obálke,

b, záznam nie je podpísaný, i keď meno, priezvisko a adresa sú uvedené,

c, adresa odosielateľa je uvedená len na obálke

d, má dátum podania zásielky na pošte právny význam (napr. dodržanie lehoty ustanovenej pre odvolanie, verejné obstarávanie)

e, ide o sťažnosť, oznámenie alebo podnet občana

f, je na obálke odtlačok prezentačnej pečiatky,

g, ide o zásielku doručenú na návratku.

 

 1. V ostatných prípadoch sa obálky obyčajných zásielok schovávajú jeden týždeň, doporučených jeden mesiac. Po uplynutí týchto lehôt sa vyraďujú bez vyraďovacieho konania.

 

Čl. 5

Vedenie registratúrneho denníka

 

 1. Správca záznamov vedie registratúrny denník úradu.
 2. V denníku sa evidujú záznamy pochádzajúce z činnosti úradu, t.j. záznamy úradu doručené a ich vybavenie, ako aj záznamy vznikajúce z vlastného podnetu úradu.
 3. denník sa vedie tak, aby priebežne poskytoval úplné a presné, časove a vecne aktuálne údaje o evidovaných záznamoch.
 4. Pre každý kalendárny rok sa otvára nový denník, ktorý sa označí názvom úradu a rokom.
 5. Číselný rad v denníku sa začína vždy prvým pracovným dňom kalendárneho roka číslom jeden a končí sa posledným pracovným dňom kalendárneho roka.
 6. Denníka sa každoročne uzatvára v posledný pracovný deň kalendárneho roka zápisom „Uzatvorené číslom...“, pripojí sa dátum, odtlačok úradnej pečiatky a podpis starostu.
 7. V denníku sa vypĺňajú všetky údaje podľa predtlače. Chybné zápisy sa škrtnú takým spôsobom, aby zostali čitateľné.

Čl. 6

Evidovanie záznamov

 

 1. V denníku sa zásadne neevidujú záznamy uvedené v čl. 4 ods. 5.
 2. Záznamy sa evidujú v poradí, v akom vznikli alebo v akom boli doručené.
 3. Súrne záznamy sa evidujú a odovzdávajú na vybavenie bezodkladne. Z telefaxov a elektronických záznamov sa vyhotovia alebo vytlačia kópie.
 4. Ak sa po otvorení zásielky adresovanej úradu a zaevidovaní záznamu v denníku zistí, že vybavenie nepatrí do jeho pôsobnosti, odstúpi ho so sprievodným listom miestne a vecne príslušnému orgánu. Odosielateľa o tomto postupe informuje zaslaním kópie sprievodného listu.
 5. Ak zamestnanec úradu po otvorení súkromnej zásielky zistí, že záznam má úradný charakter, vráti ho na zaevidovanie v denníku.
 6. Ak sa pri evidovaní záznamov používajú rôzne skratky, musí sa zostaviť ich zoznam s vysvetlením významu. Zoznam je neoddeliteľnou súčasťou denníka.
 7. Záznamy sa nesmú odovzdať spracovateľovi bez zaevidovania v denníku.
 8. Periodické správy alebo iné záznamy rovnakého druhu a charakteru viažúce sa k jednej veci alebo záznamy, o ktorých vedie úrad zvláštnu systematickú evidenciu sa v denníku evidujú prostredníctvom tkzv. zberného hárku.

 

Čl. 7

Prideľovanie čísla spisu

 

 1. Číslo spisu sa prideľuje záznamom:

A, ktorých vybavenie patrí do pôsobnosti úradu,

B, obsahujúcim informácie dôležité pre činnosť úradu,

C, vzniknutým z vlastného podnetu úradu (ex offo),

D, adresovaným úradu, ale nepatriacim do jej pôsobnosti,

E, dodatočne pozvánke, ak na ňu úrad písomne odpovedá.

 

 

 1. číslo spisu pozostáva z podacieho čísla (poradové číslo v denníku) a roku.
 2. Ak prídu k prvému podaniu ďalšie podania v tej istej veci dostane každé z nich nové podacie číslo, pod ktorým  sa zaeviduje aj odpoveď naň. Tieto podacie čísla sa zapisujú na spisovom obale. Číslo prvého podania je číslom základným. Súhrn všetkých záznamov pochádzajúcich z vybavenia jednej veci tvorí jeden spis.
 3. Záznamy, zapísané  na spisovom obale sa vybavujú pod posledným najvyšším číslom. Po vybavení sa ukladajú pod základným číslom v rámci registratúrnej značky v príručnej registratúre.
 4. Spojenie spisov manipulovaných v systéme základného čísla sa v denníku vyznačuje v rubrike „predchádzajúce číslo“.
 5. Ak príde nasledujúci rok k už existujúcemu spisu nový záznam v tej istej veci alebo nový záznam vznikne v úrade,  stáva sa číslo tohto záznamu základným číslom celého spisu a záznam dostáva nový spisový obal. Spis z predchádzajúceho roka sa k nemu pripojí i so spisovým obalom   v rubrike denníka „predchádzajúce číslo“ sa vyznačí posledné podacie číslo z predchádzajúceho roka.
 6. Spis sa ukladá do registratúry roku, v ktorom mu bolo  pridelené posledné podacie číslo.

 

Čl. 8

Obeh záznamov

 

Po vykonaní zápisov v denníku odovzdá administratívny zamestnanec záznamy starostovi, ktorý rozhodne o ich ďalšom spracovaní.

 

Čl. 9

Vybavovanie spisov

 

 1. Spisy sa vybavujú v lehotách ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, inak lehotu určí starosta v závislosti od naliehavosti a náročnosti vybavenia veci. Určená lehota sa vyznačí na spisovom obale i v denníku.
 2. Ak nemožno vec vybaviť v ustanovenej alebo určenej lehote alebo úrad vec odstúpi na vybaveniu iného orgánu alebo organizácii, treba o tom odosielateľa s uvedením dôvodov informovať.
 3. Spracovateľ zodpovedá za vecnú a jazykovú správnosť, ako aj formálnu stránku vybavenia spisov.
 4. Spracovateľ je povinný prideliť spisu registratúrnu značku, znak hodnoty a lehotu uloženia,, vyznačiť spôsob jeho vybavenia, dať pokyny na odoslanie vybavenia a určiť ďalší pohyb spisu.
 5. Spracovateľ je povinný označiť spisy, ku ktorým chce obmedziť prístup , slovami „Obmedzený prístup“ a uviesť čas trvania obmedzenia. Tieto údaje vyznačí na spisovom obale.
 6. Spracovateľ volí najvhodnejší spôsob vybavenia spisov. Ak vezme podanie iba na vedomie, napíše pod odtlačok prezentačnej pečiatky „Na vedomie vzal, a/a“, dátum a pripojí svoj podpis. Ak vybaví vec ústnej (osobne alebo telefonicky), urobí o tom záznam na podaní alebo vyhotoví úradný záznam. Záznam musí  obsahovať údaje o čase, výsledku a s kým bola vec vybavená.
 7. Ak spracovateľ zvolí písomnú formu vybavenia, píše vždy iba v jednej veci.
 8. Ak sa vyžaduje písomná forma vybavenia a vec nemožno vybaviť včas listom, použije sa súrny záznam; doklad o jeho odoslaní sa pripojí k spisu. Odoslaný text sa zašle listom dodatočne v ten istý deň.
 9. Údaje o vybavení, uzatvorení a uložení spisu sa vyznačia i v denníku ešte pred jeho uložením v registratúre úradu. Záznam musí obsahovať údaje,, ako bola vec vybavená a kde je spis uložený. Označenie spisu symbolom „a/a“ znamená, že spis je vybavený a možno ho uzatvoriť.

 

Čl. 10

Tvorba registratúrneho záznamu

 

 1. Starosta skontroluje vybavenie podania spracovateľom.  Zodpovedá za posúdenie vybavenia z vecného a odborného hľadiska, ako aj z hľadiska dodržania právnych a iných  predpisov.
 2. Spracovateľ venuje pozornosť opisu obsahu záznamu (Vec). Opis obsahu registratúrneho záznamu musí byť vyjadrený jednoznačne a stručne. Osobnú pozornosť venuje opisu obsahu prvého záznamu spisu označeného znakom hodnoty „A“.
 3. Registratúrny záznam sa vyhotovuje na papieri s predtlačeným názvom a identifikačnými údajmi úradu; predtlač obsahuje aj identifikačné údaje záznamu. Osobný list starostu sa vyhotovuje na papieri s predtlačeným označením funkcie; číslo spisu sa píše iba na kópiu.

 

Čl. 11

Používanie pečiatok

 

 1. Úrad používa okrúhlu pečiatku s obecným erbom alebo čakateľským štítom a úradnú pečiatku so štátnym znakom Slovenskej republiky.
 2. Úrad vedie evidenciu pečiatok. Evidencia obsahuje odtlačok pečiatky s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby, ktorá ju prevzala a používa.

 

Čl. 12

Podpisovanie a rozmnožovanie registratúrnych záznamov

 

 1. Registratúrne záznamy podpisuje starosta alebo jeho zástupca. Z podpisového práva vyplýva aj zodpovednosť za vecnú a formálnu správnosť podpísaného záznamu.
 2. Na registratúrny záznam sa umiestňuje spravidla jeden podpis.
 3. Meno a priezvisko, ako aj funkčné označenie podpisujúceho sa vytlačia. Ak záznam v neprítomnosti starostu podpisuje jeho zástupca, pripojí pred svoj podpis skratku „v z.“ (v zastúpení).
 4. Ak sa záznamy odovzdávajú na rozmnoženie, podpíše starosta čistopis, v tomto prípade sa za jeho vytlačeným menom a priezviskom uvedie skratka „v. r. (vlastnou rukou).

 

DRUHÁ ČASŤ

Ukladanie spisov a záznamov

 

Čl. 13

Registratúrny plán

 

 1. Registratúrny plán je pomôcka na účelné a systematické ukladanie spisov. Člení registratúru do vecných skupín a určuje spisom registratúrnu značku, znak hodnoty a lehotu uloženia.
 2. Registratúrny plán je usporiadaný do vecných skupín podľa jednotlivých úsekov činnosti.
 3. Registratúrny plán úradu a jeho dodatky pripravuje administratívny zamestnanec úradu v spolupráci so starostom alebo ním poverenými zamestnancami a v spolupráci s archívom.

 

Čl. 14

Registratúra úradu

 

 1. Spisy sa ukladajú podľa ročníkov a podľa registratúrneho plánu v samostatných obaloch pre každú registratúrnu značku; v obale sú uložené podľa číselného poradia s najvyšším číslom navrchu.
 2. Spracovateľ pred odovzdaním spisu vyradí z neho nadbytočné vyhotovenia a pomocné poznámky. Koncepty zostávajú v spise.
 3. Administratívny zamestnanec pred uložením spisu skontroluje úplnosť spisu a úplnosť údajov na spisovom obale. Spis, ktorý nie je označený registratúrnou značkou, znakom hodnoty a lehotou uloženia dodatočne označí.
 4. Ukladacie jednotky (spisové dosky, fascikle, zväzky, obaly) sa označujú štítkom z názvom úradu, názvom druhu agendy priradenej k registratúrnej značke, registratúrnou značkou,  znakom hodnoty, lehotou uloženia, číslami spisov a rokom spisov.
 5. Vybavené a uzatvorené spisy sa po roku úschovy v príručnej registratúre premiestňujú do registratúrneho strediska.

 

Čl. 15

Registratúrne stredisko

 

 1. Za správu registratúrneho strediska zodpovedá administratívny zamestnanec.
 2. Registratúrne stredisko umožňuje oprávneným osobám nazeranie, vypožičiavanie, ako aj vydávanie výpisov a odpisov zo spisov.
 3. Spisy sa v registratúrnom stredisku ukladajú podľa ročníkov a podľa registratúrnych značiek so zachovaním číselného poradia v rámci registratúrnej značky.
 4. Úrad dôsledne dbá o také umiestnenie a materiálno-technické vybavenie registratúrneho strediska, aby spĺňalo podmienky pre všestrannú ochranu registratúry.
 5. Administratívny zamestnanec pripravuje vyraďovanie spisov z registratúrnych záznamov.
 6. V registratúrnom stredisku sa  ukladajú aj špeciálne druhy záznamov.

 

Čl. 16

Využívanie registratúry

 

 1. Registratúru úradu (ďalej len „registratúra“) môžu využívať zamestnanci úradu pri plnením svojich pracovných úloh, ako aj pri poskytovaní informácií verejnosti. Registratúra sa využíva nazeraním, vypožičiavaním, ako aj vydávaním odpisov (kópií) a výpisov zo spisov.
 2. Využívanie registratúry sa uskutočňuje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
 3. Registratúru možno využívať len za podmienok vylučujúcich poškodenie, zničenie alebo stratu záznamu alebo spisu.

 

Čl. 17

Nazeranie do spisov

 

 1. Úrad umožní na základe písomného poverenia nazeranie do svojich spisov právnickým osobám, ktoré do nich potrebujú nazrieť v súvislosti s plnením svojich úloh.
 2. Úrad môže povoliť nazeranie do spisov na základe písomnej žiadosti aj iným osobám, ak sa ich týkajú a pokiaľ preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky.

 

 

Čl. 18

Vypožičiavanie spisov

 

 1. Vypožičane spisu mimo úrad môže povoliť len starosta. V takom prípade sa vyhotoví reverz v dvoch exemplároch, v ktorom sa uvedie číslo spisu, vec, počet listov, počet a druh príloh,  identifikačné údaje o žiadateľovi a dôvod vypožičania.
 2. Spisy sa spravidla požičiavajú na 15 dní. Administratívny zamestnanec kontroluje dodržiavanie výpožičnej lehoty; v odôvodnených prípadoch môže so súhlasom riaditeľ úradu lehotu predĺžiť. Po vrátení spisu odovzdá kópiu výpožičného lístka alebo reverzu tomu, kto spis vrátil. O vypožičaní a vrátení spisov vedie evidenciu.

 

Čl.  19

Vydávanie výpisov a odpisov

 

Odpis (kópiu) alebo výpis zo spisu možno vyhotoviť v rozsahu oprávnených nárokov žiadateľa, a to len na základe písomnej žiadosti.

 

TRETIA ČASŤ

Vyraďovanie spisov

 

Čl. 20

Zásady hodnotenia a vyraďovania spisov a špeciálnych druhov registratúrnych záznamov

 

 1. Hodnotenie a vyraďovanie je súhrn odborných činností, pri ktorých sa z registratúry vyčleňujú registratúrne záznamy ( spisy), ktorým uplynula lehota uloženia a posudzuje sa ich dokumentárna hodnota.
 2. Predmetom vyraďovania sú všetky spisy, ktoré nie sú potrebné na ďalšiu činnosť úradu a ktorým uplynuli ich lehoty uloženia.
 3. Vyraďovanie spisov zahŕňa posúdenie a rozhodnutie, že:

a)       Spis  má trvalú dokumentárnu hodnotu, a preto po uplynutí lehoty uloženia a po vyradení z registratúry je určený do trvalej archívnej starostlivosti archívu

b)       Spis nemá trvalú dokumentárnu archívnu hodnotu, a preto po uplynutí lehoty uloženia a po vyradení z registratúry je určený na zničenie.

 

 1. Ustanovenia tohto poriadku sa vzťahujú aj na hodnotenie a vyraďovanie špeciálnych druhov registratúrnych záznamov s odchýlkami podľa osobných predpisov.
 2. Vyraďovanie špeciálnych druhov registratúrnych záznamov pripravujú zamestnanci úradu, z ktorých činnosti vznikli a ktorí ich spravujú.

 

Čl. 21

Znak hodnoty

 

 1. Znakom hodnoty „A“ sa označuje registratúrny záznam, ktorý má trvalú dokumentárnu hodnotu podľa kritérií hodnotenia záznamu (obsah, pôvodca, obdobie vzniku, jedinečnosť vyhotovenia, hodnovernosť a nosič záznamu). Spisy označené znakom hodnoty „A“ sú určené na odovzdanie do trvalej archívnej starostlivosti archívu.
 2. Znak hodnoty „A“ sa vzťahuje iba na jedno vyhotovenie registratúrneho záznamu. Pri registratúrnych záznamoch je to u príjemcu prvopis podania a u pôvodcu rovnopis odoslaného registratúrneho záznamu. Všetky ostatné  vyhotovenia, t. j. Duplikáty a multiplikáty, ktoré pôvodca rozšíril, sa všeobecne považujú za registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty a môžu sa navrhnúť na vyradenie, ak už nie sú potrebné  pre ďalšiu činnosť úradu.
 3. Lehota uloženia sa môže v odôvodnených prípadoch a po prerokovaní s archívom predĺžiť. Lehota uloženia sa nesmie skrátiť.

Čl. 22

Lehota uloženia

 

 1. Lehota uloženia spisov stanovuje registratúrny plán úradu.
 2. Lehota uloženia je počet rokov, počas ktorých úrad potrebuje registratúrny záznam pre svoju činnosť. Určuje, po koľkých rokoch od svojho uzatvorenia sa spis stane predmetom vyraďovania. Vyjadruje ju arabská číslica. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po rolu, v ktorom bol spis uzatvorený. Do jej uplynutia musí zostať spis uložený v registratúrnom stredisku v pôvodnom registratúrnom usporiadaní.
 3. Lehota uloženia sa môže v odôvodnených prípadoch a po prerokovaní s archívom predĺžiť. Lehota uloženia sa nesmie skrátiť.

 

Čl. 23

Postup pri vyraďovaní spisov a špeciálnych druhov záznamov

 

 1. Úrad predkladá návrh na vyradenie a vyraďuje spisy a špeciálne druhy registratúrnych záznamov (ďalej len vyraďovanie spisov) v pravidelných intervaloch dohodnutých s archívom; tieto nesmú byť dlhšie ako päť rokov.
 2. Starosta obce dôsledne dbá, aby úrad zabezpečil pravidelné a plánovité vyraďovanie spisov v súlade s ustanoveniami registratúrneho poriadku.
 3. Vyraďovane spisov, ktorým uplynuli predpísané lehoty sa pripravuje v registratúrnom stredisku.
 4. Vyraďovane spisov sa uskutočňuje v súlade s registratúrnym plánom platným v čase vzniku spisu.
 5. Administratívny zamestnanec zabezpečí vyhotovenie zoznamu spisov určených na vyradenie z registratúrneho strediska a to osobitne pre vecné skupiny spisov so znakom hodnoty „A“ a osobitne pre vecné skupiny spisov bez znaku hodnoty „A“. Takto členený zoznam je usporiadaný do ročníkov a vecných skupín podľa registratúrneho plánu úradu s uvedením množstva vyradených spisov vyjadreného v ukladacích jednotkách.

 

Čl. 24

Návrh na vyradenie spisov

 

 1. Administratívny zamestnanec pripraví v dvoch vyhotoveniach návrh na vyradenie spisov. Návrh schválený starostom obce zaeviduje správca registratúry v denníku. Originál sa spolu s prílohami odovzdá archívu; kópie si ponechá registratúrne stredisko.
 2. Spisy uvedené v návrhu zostanú uložené  v registratúrnom stredisku tak, aby pri odbornej archívnej prehliadke mohli byť pohotovo predložené zamestnancom archívu. Čísla položiek spisov označených znakom hodnoty „A“ a spisov bez znaku hodnoty „A“ vyraďovacieho  zoznamu sa vyznačia aj na príslušnej ukladacej jednotke.

 

Čl. 25

Preberanie spisov posúdených ako archívne dokumenty

 

 1. Vyradenie spisov sa vyznačí v evidencii registratúrneho strediska.
 2. Úrad zabezpečí všestrannú ochranu spisov, ktoré boli posúdené ako archívne dokumenty do času, kým ich archív prevezme do trvalej archívnej starostlivosti. Tieto spisy sa ukladajú v registratúrnom stredisku oddelene od ostatných spisov.

 

 

 1. Archív preberá do trvalej archívnej starostlivosti ucelené súbory archívnych dokumentov alebo ich ucelené časti uložené v označených archívnych škatuliach protokolárne, v dohodnutej lehote. Dokladom o prevzatí archívnych dokumentov je dvojmo vyhotovený preberací protokol. Vyhotovuje ho archív na základe odovzdávacieho zoznamu spisov so znakom hodnoty „A“ vyhotoveného úradom; jeho originál jej odovzdá. Odovzdanie archívnych dokumentov do archívu sa uskutočňuje na náklady úradu.

 

Čl. 26

Záverečné ustanovenia

 

 1. Dňom účinnosti tohto registratúrneho poriadku sa ruší Smernica č.1/2001, ktorou sa vydáva Registratúrny poriadok pre správu registratúry Obecného úradu v Bernolákove.
 2. Tento registratúrny poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2005.

 

 

 

Ing. Ľubomír P o ó r

     Starosta obce

 

 

 

Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk