Google
 
 
 
 
 


OBEC BERNOLÁKOVO
POŽIARNY PORIADOK
OBCE BERNOLÁKOVO


Obecné zastupiteľstvo Obce Bernolákovo v zmysle § 6 odst. 1 zákona NR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. o 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z.z.“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN), ktorým sa vydáva

„Požiarny poriadok Obce Bernolákovo“.

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou ústredných orgánov, orgánov MŠS, obcí, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich zdolanie.
Účelom „Požiarneho poriadku obce“ je stanoviť povinnosti právnickým osobám, podnikajúcim fyzickým osobám a fyzickým osobám a orgánom obce, čím sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.
Orgány, obce, právnické osoby, podnikajúce fyzické osoby a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre nich zo zákona č. 314/2001 Z.z. a predpisov vydaných na jeho základe, z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany pred požiarmi, ktorým je „Požiarny poriadok obce“. Zabezpečovanie úloh na úseku ochrany pred požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej a hospodárskej činnosti obce.
Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými organizačnými, technickými a ekonomickými opatreniami. Povinnosťou je vykonávať predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako aj plniť opatrenia uložené orgánmi obce na odstránenie zistených nedostatkov.
Obec plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno-výchovnom pôsobení, ale aj pri odbornej príprave členov obecného hasičského zboru (ďalej len „OHZ“). Pri zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarmi.

Čl.2
Povinnosti obce

1. Povinnosťou obce na úseku ochrany pred požiarmi je:
a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,
b) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
c) zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,
d) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
e) plniť úlohy právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku,
f) vykonávať preventívo-výchovnú činnosť.

2. Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom obvode v rozsahu:
a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrní,
c) rozhoduje o vylúčení veci z používania,
d) určuje veliteľa zásahu.

3. Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi:
a) v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo),
b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

5. Pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi obec spolupracuje s dobrovoľnou požiarnou ochranou a inými občianskymi združeniami na úseku ochrany pred požiarmi.

Čl. 3
Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci a jej miestnych častiach

A: Obecné zastupiteľstvo
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecné zastupiteľstvo nasledovné úlohy:
a) schvaľuje preventivára požiarnej ochrany obce,
b) schvaľuje vedúceho protipožiarnej hliadky obce a vedúcich kontrolných skupín,
c) zriaďuje požiarnu hliadku obce,
d) schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v obci,
e) rozhoduje o zriadení spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby,
f) prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v obci a prijíma opatrenia na skvalitnenie činnosti v tejto oblasti,
g) zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených so zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Náklady sa týkajú:

- obstarávania technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
- vykonávania údržby technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
- uhrádzania miezd pre preventivára požiarnej ochrany obce, členov kontrolných skupín, ako aj ďalších funkcionárov, ktorí sa zúčastňujú zákonom stanovenej odbornej prípravy, overenia odbornej spôsobilosti a zásahovej činnosti pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

h) schvaľuje „Požiarny poriadok obce“ a iné všeobecne záväzné nariadenia obce na úseku ochrany pred požiarmi.

B: Starosta obce
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní starosta obce tieto úlohy:
a) rozhoduje o vykonaní previerkového cvičenia na objekty nachádzajúce sa na území obce,
b) schvaľuje písomnú prípravu na vykonanie previerkového cvičenia,
c) žiada vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti o vstup na nehnuteľnosť za účelom vykonania cvičenia hasičskej jednotky,
d) schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
e) rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych a dlhotrvajúcich požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
f) poskytuje pomoc na základe príkazu okresného riaditeľstva HaZZ k zamedzeniu pôsobenia alebo k odstráneniu mimoriadnej udalosti,
g) rozhoduje o uložení pokuty právnickej osobe, ktorá porušila všeobecne záväzné nariadenie obce, napr. „Požiarny poriadok obce“, alebo. nesplnila v stanovenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom obce poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,
h) rozhoduje o vylúčení veci z používania a vydáva písomný súhlas na opätovné používanie vylúčenej veci po odstránení nedostatkov,
i) rozhoduje o vysporiadaní priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
j) rozhoduje o podaní návrhu príslušnému okresnému riaditeľstvu vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky,
k) prerokúva s príslušným okresným riaditeľstvom:

- návrh na zriadenie protipožiarnej hliadky obce
- návrh dohody na zriadenie spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby,
- návrh dohody s právnickou osobou o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov,

l) konzultuje s príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ otázky aplikácie ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov,
m) spolupracuje s funkcionármi Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pri zabezpečovaní úloh obce v na úseku ochrany pred požiarmi.

C: Obecný úrad
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecný úrad tieto úlohy:
a) písomne vyhotovuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
b) písomne vyhotovuje„Požiarny poriadok obce“,
c) vyhotovuje menovacie dekréty pre preventivára požiarnej ochrany obce, vedúceho protipožiarnej hliadky a pod.,
d) vyhotovuje písomné poverenia pre členov kontrolných skupín,
e) pozýva funkcionárov dobrovoľnej požiarnej ochrany na zasadnutia orgánov obce pri prejednávaní správ a informácií na úseku ochrany pred požiarmi,
f) zabezpečuje účasť preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej príprave, overení odbornej spôsobilosti, školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
g) oznamuje fyzickým osobám a právnickým osobám termíny vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol,
h) žiada vlastníka (správcu, užívateľa) o súhlas s organizovaním cvičenia hasičskej jednotky na jeho nehnuteľnosti,
i) zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol,
j) vyhotovuje oznámenie pre príslušné okresné riaditeľstvo HaZZ o podozrení zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
k) vyhotovuje návrh pre príslušné okresné riaditeľstvo HaZZ na vydanie rozhodnutia o zastavení prevádzky,
l) vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení vecí z používania,
m) zriaďuje ohlasovne požiarov v obci,
n) plní úlohy súvisiace s činnosťou ohlasovne požiarov,
o) oznamuje bezodkladne príslušnému okresnému riaditeľstvu HaZZ každý požiar, ktorý vznikol na území obce,
p) zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie obce o ochrane pred požiarmi,
q) podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti v obci,
r) poskytuje potrebné údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti ochrany pred požiarmi,
s) požaduje od orgánov štátu na úseku ochrany pred požiarmi evidencie, ktoré sú potrebné pre prácu orgánov obce,
t) zabezpečuje účasť zamestnancov obecného úradu a poslancov na poradách a školeniach organizovaných orgánmi štátnej správy,
u) zabezpečuje, resp. požaduje od správcu vodovodu, vykonanie predpísaných kontrol a odstránenie porúch na požiarnych vodovodoch.

D: Kontrolné skupiny
Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny preverujú dodržiavanie osobitných predpisov, a to najmä:
a) dokumentácia ochrany pred požiarmi,
b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,
c) skladovanie horľavých látok,
d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav únikových ciest a ich označenie,
e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,
f) umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových s iných spotrebičov.

Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.
Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadnení ústredného vykurovania a pri používaní komínov a dymovodov, či pri prevádzkovaní elektrických zariadení (napr. bleskovodov), kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.

E: Protipožiarna asistenčná hliadka
Protipožiarna asistenčná hliadka sa zriaďuje:
a) v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
b) pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
c) pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.
Protipožiarna asistenčná hliadka:
a) dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,
b) vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky sa najmä:
a) oboznamujú s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečeného podujatia,
b) oboznamujú s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
c) kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti
objektu alebo vykonávanej činnosti,
d) vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňuje, a to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,
e) preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
f) upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb.
Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriadi obec z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie stanovených úloh. Počet členov bude určený so zreteľom na úlohy, ktoré má plniť, pre začiatkom podujatia. Ak sa bude skladať z dvoch alebo viacerých členov obec určí jej vedúceho.
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadenej pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, budú označení na viditeľnej časti odevu nápisom „PROTIPOŽIARNA HLIADKA“.
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky nebudú poverení inými úlohami ani výkonom činností, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh. Ak sa skladá z dvoch alebo viacerých členov, môžu ju okrem vedúceho tvoriť členovia vykonávajúci pracovné činnosti, pre ktoré bola táto hliadka zriadená.

F: Preventivár požiarnej ochrany obce
Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto povinností:
a) organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly v obci,
b) školenie kontrolných skupín obce,
c) vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce,
d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.


Čl. 4
Povinnosti fyzických osôb

1. Fyzická osoba je povinná:
a) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektro tepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,
b) dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
c) obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, protipožiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, ak sú pre dané objekty určené,
d) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,
e) dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
f) strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu: ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,
g) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,
h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,
i) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,
j) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov.

2. Fyzická osoba nesmie:
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,
e) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
f) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.

Čl. 5
Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba je povinná v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. a súvisiacimi predpismi plniť úlohy na úseku ochrany pred požiarmi.

Čl. 6
Pomoc pri zdolávaní požiarov

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:
a) vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
b) uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
c) ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar, alebo zabezpečiť jeho uhasenie,
d) poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce,
e) na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva hasičského
a záchranného zboru, alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov,
f) vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov, o potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu,
g) ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti,
h) ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto výdavkov.

Čl. 7
Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb

Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, môže sa uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.
Tieto podujatia sa môžu uskutočniť len na miestach a v objektoch k tomu určených, usporiadať verejne prístupné podujatia v iných objektoch možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru posúdi okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru.
Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak., vypracováva smernice pre ich činnosť a vybavuje ich potrebnými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky musia byť na viditeľnej časti odevu označení nápisom „Protipožiarna hliadka“ a nesmú byť poverení inými úlohami, ktoré nesúvisia s plnením jej úloh.

Povinnosti usporiadateľov podujatí, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb:
a) v prípadoch určených starostom obce, najmä pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďujú ich organizátori protipožiarne asistenčné hliadky a vybavujú ich potrebnými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,
b) ak usporiadateľ uskutočňuje podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch inej právnickej osoby, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku obec, ak sa vlastníkom (užívateľom, správcom) nedohodne inak,
c) podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb môže organizátor uskutočniť len na miestach, ktoré spĺňajú podmienky ochrany pred požiarmi, najmä z hľadiska evakuácie osôb.


Čl. 8
Úlohy obce v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Obec zriaďuje protipožiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a podľa potreby ustanovuje stálu pohotovostnú službu.

Čl. 9
Ochrana lesov

Vlastník lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom vykoná najmä tieto opatrenia:
a) zabezpečuje v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v lesoch hliadkovaciu činnosť, najmä v dňoch pracovného pokoja; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúva časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
b) zabezpečuje umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov, pričom
1. ak ide o plochu lesa od 5 ha do 100 ha, je najmenší počet 15 ks náradia najmenej troch druhov (lopaty, hrabličky, sekeromotyky, tlmnice, krompáče a sekery),
2. ak ide o plochu lesa nad 100 ha do 500 ha, je najmenší počet 40 ks náradia (sekeromotyky, lopaty, krompáče, tlmnice a motorová píla),
3. ak ide o plochu lesa nad 500 ha, je najmenší počet 60 ks náradia (15 ks sekeromotýk, 15 ks lopát, 15 ks krompáčov, 15 ks tlmníc, 1 ks motorová píla a najmenej 3 ks vhodných ručných striekačiek, ktoré sú umiestnené na osobitne určenom mieste),
c) buduje v lesoparkových zónach a v najviac navštevovaných lesných oblastiach ohniská zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa a zabezpečuje na všetkých prístupových cestách k nim, ako aj na ďalších vhodných miestach viditeľné označenie zákazu zakladania ohňov mimo určených a vyhradených priestorov,
d) eviduje a vyznačuje v mapových podkladoch všetky dôležité údaje z hľadiska ochrany pred požiarmi, najmä zoznam užívateľov lesných pozemkov, ako aj stav a počet existujúcich vodných zdrojov, prejazdových a lesných ciest, zvážnic, ochranných pásov a priesekov a ich dostupnosť pre lesnú a hasičskú techniku a na požiadanie ich poskytuje okresnému riaditeľstvu,
e) udržiava existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah.


Čl. 10
Vypnutie elektrického prúdu

Vypnutie verejného elektrického prúdu v obci alebo v časti obce môže urobiť len osoba s príslušnou odbornou spôsobilosťou určená pre tento účel.


Čl. 11
Živelné pohromy a iné mimoriadne udalosti

V prípade živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti budú na pomoc privolané jednotky civilnej ochrany a zvolaný krízový štáb obce za účelom riadenia záchranných lokalizačných a likvidačných prác na území ohrozenom mimoriadnou udalosťou.


Čl. 12
Spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi

V prípade ohlásenia požiaru na ohlasovni požiarov zasahuje podľa potreby protipožiarna hliadka ak je v objekte zriadená, hasičský a záchranný zbor a ďalšie hasičské jednotky zvolané podľa požiarneho poplachového plánu okresu.

Čl. 13
Prehľad zdrojov požiarnej vody

Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je udržiavať tieto v akcieschopnom a použiteľnom stave.
1) Prirodzené vodné zdroje (rieky, potoky, rybníky, jazerá):
a) potok a vodné plochy „Čierna Voda“

2) Viacúčelové vodné zdroje (priehrady, nádrže, vodojemy, bazény, studne - miesto, výdatnosť):
a) ............................................................................................. m3 ...............
b) ............................................................................................. m3................
c) ............................................................................................. m3................

3) Umelé vodné zdroje (vodovody, požiarne vodovody):
a) objem vodojemu: ................................................................ m3
b) priemer potrubia: ............................................................... mm
c) minimálny tlak: ................................................................. MPa
d) počet požiarnych vodovodov : 24 ks
e) druh požiarnych vodovodov (podzemné, nadzemné): podzemné
f) miesta, kde sa nachádzajú požiarne vodovody (ulica, číslo domu):

- Trnavská oproti č. 2A, 14, 40, 89, 99 + oproti hydinárom
- Železničná č.113 Komenského č. 10
- Strojárenská č. 14 Nálepkova č. 93
- Kvetná č. 83 Poľná na konci ulice
- Poľovnícka č. 25 Stredná č. 1
- Potočná na začiatku a č. 5 Hlavná oproti kvetinárstvu
- Bernolákova č. 7 Kollárova na konci ulice
- Mostová č. 2 + oproti azylovému domu, oproti č. 29 A
- Púpavová, križovatka Senecká - Kappa

Čl. 14
Ohlasovňa požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu

A: Úlohy ohlasovne požiarov
a) ohlasovňa požiarov prijíma hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí, v územnom obvode obce a vyhlasovanie požiarneho poplachu,
b) prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne príslušnému operačnému stredisku okresného riaditeľstva HaZZ.

Zoznam ohlasovní požiarov:

Poradové
číslo
Meno a priezvisko
fyzickej a právnickej osoby
Adresa
umiestnenia
Telefónne
číslo
1.

Kultúrny dom

Hlavná 107

4599 3922 8,00 – 18,00
2.

Vodné zdroje

 

4599 3622 24 hod

3.

Železničná stanica

 

4599 3812 24 hod

4.

GLOBAL GROUP, a.s.

 

4599 3411, 421 24 hod

5.

Mäsoprodukt Bernolákovo

 

4599 3732 6,00 - 18,00

Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom „OHLASOVŇA POŽIAROV“.

B: Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:
a) adresu kde požiar vznikol,
b) objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,
c) rozsah požiaru,
d) ohrozenie osôb,
e) prístupové cesty,
f) meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych liniek je potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu.

C: Spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu:
a) názov a miesto umiestnenia technického zariadenia, ktorým sa vyhlasuje požiarny poplach: miestna siréna – 2 min. nepretržitý tón alebo volaním
b) náhradný spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu: volaním „Horí“ a telef. linkami.

Dôležité telefónne čísla:

Tiesňové volanie: 112
Hasičská jednotka: 4564 7072, 4592 3333, Hurbanova č. 21, Senec
Záchranná dopravná a zdravotná služba: 16 155 Hraničná č. 2, Bratislava

Pohotovostná služba

- elektráreň: 0850 111 555 CALL CENTRUM ZSE Štefánikova 45, Nitra
- plynáreň: 5341 1902 alebo 5341 4709 Votrubova č. 1, Bratislava
- vodáreň: 0800 121 333 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Starohájska č. 14, Bratislava


Starosta obce: Ing. Ľubomír Póor 4599 3920

Technik PO:
Mgr. Melita Matalová 0905/821 669


Čl. 15
Výpis z protipožiarneho poplachového plánu okresu

Protipožiarny poplachový plán okresu je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorou sa určuje poradie rýchleho a organizovaného sústreďovania síl a prostriedkov potrebných na zdolanie požiaru v prípade jeho vzniku alebo vykonanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Upravuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb (vodárne, plynárne, elektrárne, telekomunikácie, rýchla zdravotná pomoc) v jednotlivých stupňoch požiarneho poplachu a ich privolávanie k zásahu.
Výpis z požiarneho poplachového plánu sa viditeľne umiestňuje k spojovaciemu prostriedku hlavnej ohlasovne požiarov, ktorou je kultúrny dom.

Čl. 16
Prehľadný situačný plán obce

Prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísiel domov a zakreslením funkčných požiarnych vodovodov a nástupných plôch tvorí prílohu tohto požiarneho poriadku obce.

Čl. 17
Náhrada škody

Právnickej osobe, podnikajúcej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe sa nahrádza tiež škoda, ktorá jej vznikla v dôsledku opatrení nevyhnutných na zdolávanie požiaru, zamedzenie jeho šírenia alebo záchranných lokalizačných a likvidačných prác vykonaných na príkaz veliteľa zásahu alebo veliteľa hasičskej jednotky, alebo pri cvičení hasičskej jednotky. Hasičská jednotka nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla primeraným použitím hasiacich látok v súvislosti so zdolávaním požiaru.
Náhrada škody, podľa predchádzajúceho odseku, sa neposkytuje právnickej osobe, podnikajúcej fyzickej osobe a ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom.
Právo na náhradu škody podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatňuje u právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorej záujme sa zásah vykonal; táto právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba aj náhradu škody poskytuje. Ak zásah v záujme fyzickej osoby vykonala obec, uplatňuje sa právo na náhradu škody u obce, ktorá aj náhradu škody poskytuje.

Čl. 18
Spoločné a záverečné ustanovenie

Požiarny poriadok obce nemení rozsah a účinnosť zákona o ochrane pred požiarmi a zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred požiarmi.
Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce fyzické osoby, ktoré majú sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohoto všeobecné záväzného nariadenia obce.
V prípade, že fyzické osoby, právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby nebudú dodržiavať ustanovenia tohoto všeobecne záväzného nariadenia, obec vyvodí voči jeho porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Požiarny poriadok je vyvesený na úradnej tabuli v obci, ďalej je zverejnený v obecnom časopise. Požiarny poriadok je na obecnom úrade prístupný každému.

Na tomto Požiarnom poriadku sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 29.09.2004 uznesením č. 14/1/2004. Týmto dňom stráca platnosť Požiarny poriadok obce zo dňa 26.09.2001 uznesením č. 16/5/2001.

V Bernolákove: dňa 29.09.2004

Ing. Ľubomír P o ó r
starosta obce

Späť


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk