Google
 
 
 
 
 


Organizačný poriadok

Obecnej polície
obce Bernolákovo

 

Čl. 1

 1. Tento organizačný poriadok je základným vnútorným predpisom Obecnej polície  Bernolákovo /ďalej len „obecná polícia“/ a je záväzný pre všetkých príslušníkov obecnej polície. Príslušník obecnej polície je zamestnancom obce.
 2. Organizačný poriadok vymedzuje hlavné úlohy obecnej polície, jej organizáciu, práva a povinnosti zamestnancov, ustanovuje vnútorné organizačné členenie, rozsah oprávnení a zodpovednosti nadriadených, pôsobnosť a vzájomné vzťahy organizačných útvarov.

 

Čl. 2

 1. Obecná polícia je poriadkový útvar obce Bernolákovo, pôsobiaci pri zabezpečovaní

      verejného poriadku a ochrany životného prostredia na území obce Bernolákovo /ďalej
len „obec“/. Podieľa sa na ochrane dôstojného života obyvateľov a návštevníkov obce.

 1. Obecná polícia je zriadená uznesením obecného zastupiteľstva číslo 4/3/2007 zo dňa 27.6.2007 a v súlade so zákonom číslo 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

Čl. 3

 1. Symbolom obecnej polície je zástava, vlajka, znak a odznak obecnej polície.
 2. Zástava a vlajka sú symboly obecnej polície. Zástavu odovzdáva obecnej polícii starosta. Obecná polícia je povinná zástavu chrániť. Pokyn na použitie zástavy alebo vlajky vydáva starosta na návrh náčelníka.
 3. Náčelník navrhuje starostovi vydať pokyn na použitie zástavy, najmä ak:

          a/  príslušníci obecnej polície skladajú sľub na verejnosti,
b/  sa príslušníci obecnej polície zúčastňujú spoločenských podujatí
organizovanými orgánmi obce,
c/  sa obecná polícia zúčastňuje pietneho aktu v prípade úmrtia zamestnanca
obecnej polície pri plnení úloh obecnej polície.

 1. Ich vyobrazenie je uvedené v prílohe 1 a 2.

 

Čl. 4

        Náklady spojené s činnosťou obecnej polície sa uhrádzajú z rozpočtu obce.

 

PRVÁ  ČASŤ

Čl. 5
Úlohy obecnej polície

1/   Obecná polícia plní tieto úlohy:
a/  zabezpečuje verejný poriadok v obci, chráni jeho obyvateľov a iné osoby v obci
pred ohrozením ich života a zdravia,
b/  chráni majetok obce a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo pred
zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných
zabezpečovacích systémov /pulty centralizovanej ochrany/ 1,
c/  dbá o ochranu životného prostredia v obci,
d/  dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na uliciach a iných verejných
priestranstvách a verejne prístupných miestach v obci,
e/  vykonáva všeobecné nariadenia v obci /ďalej len „nariadenie“/, uznesenia
obecného zastupiteľstva, rozhodnutia starostu súvisiacich s plnením úloh obecnej
polície,
f/  ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným
predpisom 2/ a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z miestnej úpravy  cestnej
premávky vykonanej dopravnými značkami  a dopravnými zariadeniami 3/, ak tak
ustanovuje osobitný zákon 4/,
g/  oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri
plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
h/  plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej v zákone
o obecnej polícii.

2.   Plní osobitné úlohy, ktoré sú jej ustanovené obcou, ak možnosť ich uloženia stanovujú
osobitné zákony.

 1. Obecná polícia ďalej:

          a/  plní úlohy podľa pokynov starostu,
b/  podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a iných
mimoriadnych udalostí,
c/  predkladá starostovi návrhy na uloženie pokuty podľa osobitného predpisu a     
vedie o nich evidenciu.

 

 

1/ § 3 ods.1 písm. b/ zák. č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
§ 7 ods.2 písm. b/ zák. č.138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2/ zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
3/ zákon č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách
4/ § 58 ods.3 písm. e/ zákona č.250/1994 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch
V znení neskorších predpisov a zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

 

DRUHÁ  ČASŤ

Organizácia, stupne riadenia, zodpovednosť
a početný stav obecnej polície

Čl. 6
Organizácia obecnej polície

 1. Organizácia a početné stavy obecnej polície sa určujú na základe návrhu náčelníka

      s prihliadnutím na zvláštnosti a rozsah plnenia úloh.

 1. Zmenu organizácie a celkových plánovaných početných stavov obecnej polície na

      návrh náčelníka s prihliadnutím na zvláštnosti a rozsah plnenia úloh obce schvaľuje
obecné  zastupiteľstvo. Prijaté opatrenia predloží obecnému zastupiteľstvu na
schválenie na jeho najbližšom zasadnutí.

 1. Sídlom veliteľstva obecnej polície je Dom služieb, Viničná č.2, Bernolákovo. Obecná

      polícia sa člení:
a/  veliteľstvo obecnej polície
aa/ náčelník
ab/ zástupca náčelníka
ac/ príslušníci obecnej polície
b/  útvary veliteľstva  /bude platné až po dostatočnom počte príslušníkov/
ba/ vnútro - organizačný referát
bb/ dispečing – operačné stredisko

 1. Pre obecnú políciu sú stanovené tieto stupne riadenia:

a/  náčelník
b/  zástupca náčelníka

 1. Útvary obecnej polície sú riadené podľa zásady jedného zodpovedného riadiaceho

      príslušníka. Každý príslušník má len jedného bezprostredne nadriadeného, od
ktorého dostáva príkazy a úlohy, ktorému zodpovedá za ich plnenie. V podmienkach   
obecnej polície je táto kompetencia zverená náčelníkovi.

 1. Pre funkčné útvary veliteľstva sú stanovené pracovné pozície /po dobudovaní obecnej

      polície/ informátor, referent policajt. Schému organizačnej štruktúry, početné stavy  
príslušníkov, organizačné stupne riadenia a pracovné pozície upravujú prílohy 3 a 4.

 1. Náplne jednotlivých pracovných pozícií príslušníkov obecnej polícii budú uvedené

      v popise pracovných činností.

Čl. 7
Náčelník

 1. Na čele obecnej polície je náčelník obecnej polície /ďalej len „náčelník“/, ktorého na

      návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Je nadriadený všetkým
zamestnancom obecnej polície. Za svoju činnosť zodpovedá starostovi.

 1. Náčelník priamo riadi:

a/ zástupcu náčelníka
b/ príslušníkov obecnej polície.

 1. Náčelník organizuje, riadi a zodpovedá za činnosť obecnej polície, k príslušníkom

      obecnej polície robí právne úkony za zamestnávateľa. Za tým účelom najmä:
a/  zastupuje obecnú políciu navonok, vo svojej práci využíva poznatky z činnosti
obecných a mestských polícií v tuzemsku i v zahraničí a ktorými spolupracuje,
b/  predkladá starostovi obce návrhy právnych úkonov v pracovnoprávnych
vzťahoch a návrhy na udelenie odmien zamestnancom obecnej polície 5/.
c/  organizuje a riadi prácu zamestnancov obecnej polície. Za tým účelom vydáva  
záväzné príkazy , nariadenia a pokyny,
d/  predkladá starostovi správy na úseku verejného poriadku v obci a o výsledkoch
obecnej polície. O závažných udalostiach ho informuje okamžite,
e/  spolupracuje s veliteľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej
zdravotníckej správy, orgánmi životného prostredia, Hasičským a záchranným
zborom a inými orgánmi  6/,
f/   predkladá starostovi požiadavky na zabezpečenie činnosti obecnej polície
a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov, 
g/  zabezpečuje odbornú prípravu a výcvik príslušníkov obecnej polície,
h/  zabezpečuje úlohy vyplývajúce z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
z ochrany pred požiarom a úlohy pri zabezpečovaní civilnej ochrany,
i/   plní ďalšie úlohy podľa pokynov starostu.

 1. Náčelník zabezpečuje personálne a materiálne dopĺňanie vybavenia príslušníkov polície s prihliadnutím na rozsah a zložitosť ich úloh, ako aj objem finančných prostriedkov  pridelených obecnej polícii v danom kalendárnom roku.
 2. plnenie úloh náčelníka ďalej zabezpečujú:

         a/ zástupca náčelníka v ustanovenom rozsahu týmto organizačným poriadkom  
príkazu náčelníka a na základe rozhodnutí náčelníka,
b/ ostatní príslušníci obecnej polície v rozsahu splnomocnenia, alebo stanovenou
pracovnou náplňou k ich stupňu riadenia alebo pracovnej pozícii.

Čl. 8
Zástupca náčelníka

 1. Zástupca náčelníka /ďalej len „zástupca“/ zastupuje náčelníka v čase jeho

      neprítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností, okrem vecí, ktoré si náčelník vyhradil
len do svojej pôsobnosti. Za svoju činnosť zodpovedá náčelníkovi.

 1. Zástupcovi je ďalej stanovená zodpovednosť:

         a/  organizovať, riadiť a kontrolovať rajonizáciu, určovať hranice rajónov /okrskov/,    
metodický riadiť výkon služby a určovať zodpovednosť k významným objektom
a veciam v majetku obce, občanom, prípadne ďalším objektom,
b/  organizovať, metodický riadiť a kontrolovať činnosť príslušníkov obecnej
polície,
c/  predkladať náčelníkovi denné situačné správy, informácie a návrhy opatrení na
úseku verejného poriadku v obci,  kontrolovať plnenie prijatých opatrení
a vyhodnocovať ich efektívnosť,
d/  zúčastňovať sa na zasadaniach komisie verejného poriadku obecného
zastupiteľstva,
e/  vypracúvať plány služieb príslušníkov obecnej polície,
f/   plní ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka.
3.    Zástupcu náčelníka menuje na návrh náčelníka starosta obce.

 

5/ § 9 zákonníka práce
6/ § 6 ods.1 zákona o obecnej polícii

 

Čl. 9
Útvary veliteľstva

 1. Útvarmi veliteľstva sú

         a/  vnútro – organizačný referát
b/  dispečing – operačné stredisko

 1. Vnútro – organizačný referát  /bude zriadený až po dobudovaní obecnej polície/ zabezpečuje  najmä:

         a/  evidenciu služieb príslušníkov obecnej polície,
b/  vedie evidenciu prideleného majetku a technických prostriedkov obecnej polície,
c/  vedie evidenciu zbraní a streliva,
d/  vedie evidenciu a vybavovanie sťažností a podaní došlých na obecnú políciu
e/  prejednáva priestupky a vedie o nich evidenciu,
f/  spolupracuje s útvarmi PZ, Hasičského a záchranného zboru, orgánmi verejného
zdravotníctva, životného prostredia, organizáciami pôsobiacimi v obci a inými
orgánmi štátnej správy a samosprávy,   
         g/ plní ďalšie operatívne úlohy podľa pokynu náčelníka.

 1. Dispečing – operačné stredisko

         a/  preberá informácie od občanov, polície a iných orgánov,
b/  je v stálom kontakte s obecnými policajtmi,
c/  operatívne oznamuje narušenia objektov v majetku obce, občanov a iných
právnických osôb,
d/  plní ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka

                                                       
TRETIA  ČASŤ
Práva a povinnosti príslušníkov obecnej polície

Čl. 10
Príslušníci obecnej polície

 1. Príslušníci obecnej polície sú zamestnancami obce. Pri plnení úloh výkonu mestskej

      polície majú postavenie verejného činiteľa 7/. Pri svojej činnosti sa riadia zákonmi
a inými všeobecne záväznými predpismi, najmä zákonom o obecnej polícii, zákonom
o verejnej službe a Zákonníkom práce. Osobitné zásady podriaďovania sa pracovným
príkazom, ich plnenie a osobitné požiadavky na osobitný vzhľad príslušníka obecnej
polície počas práce stanoví starosta v pracovnom poriadku obecnej polície.

 1. Príslušník obecnej polície Bernolákovo skladá sľub 8/. Sľub sa zakladá

      zamestnancovi obecnej polície do jeho osobného spisu.

 1. Plniť úlohy obecnej polície môže len príslušník, ktorý spĺňa podmienky uvedené v

      § 5 a 25 zákona o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

 

 

7/ § 9 ods.1 Zákonníka práce
8/ § 6 ods.1 písm. c/ zákona o obecnej polícii

 

 

Čl. 11
Plat zamestnancov obecnej polície

                Príslušníkovi obecnej polície patrí za vykonanú prácu plat, s prihliadnutím na osobitosť pracovných podmienok v mestskej polícii. Túto určí zamestnávateľ platovým výmerom.

Čl. 12
Rovnošata príslušníkov obecnej polície

 1. Príslušníkom obecnej polície patrí rovnošata a iné súčasti výstroja.
 2. Príslušníci obecnej polície sú povinní nosiť rovnošatu v službe pri plnení úloh obecnej polície. Výnimky stanoví náčelník interným predpisom.
 3. Rovnošata je označená nápisom „Obecná polícia Bernolákovo“, identifikačným číslom príslušníka obecnej polície a hodnostným označením. Vyobrazenie odznaku s identifikačným číslom je uvedené v prílohe č.2.

 

Čl. 13
Hodnostné označenia

           Príslušníkovi obecnej polície prislúcha hodnostné označenie. Podrobnosti
o hodnostnom označení na návrh náčelníka stanoví starosta v pracovnom poriadku
obecnej polície.

ŠTVRTÁ  ČASŤ
Vzťahy obecnej polície k iným orgánom a organizáciám

Čl. 14

         Obecná polícia pri plnení úloh spolupracuje s príslušnými útvarmi Policajného zboru, orgánmi inšpektorátu práce, Hasičským a záchranným zborom, s orgánmi verejného zdravotníctva, orgánmi životného prostredia a s inými orgánmi verejnej správy.

 

Čl. 15
Poskytovanie odborných služieb

 • Obecná polícia môže fyzickým a právnickým osobám na ich požiadanie poskytovať

služby v zmysle kompetencie vymedzenej zákonom o obecnej polícii.

 • Činnosť podľa ods.1 môže obecná polícia vykonávať len vtedy, ak tým nebude

      znížená akcieschopnosť obecnej polície na plnenie jej úloh.

 • Poskytovanie odborných služieb obecnou políciou fyzickým osobám a právnickým

      osobám sa vykonáva na základe zmluvy a za finančnú úhradu.

 • Zmluvy o poskytovaní odborných služieb obecnou políciou fyzickým osobám

      a právnickým osobám uzatvára v mene obce starosta.

 

PIATA ČASŤ

Čl. 16
Spoločné ustanovenia

 • Službou sa na účely tohto organizačného poriadku rozumie plnenie pracovných úloh

      príslušníkov obecnej polície zaradených v stanovenej pracovnej pozícii alebo
v stanovenom stupni organizačného riadenia týmto organizačným poriadkom.

 • Za výkon služby, v súlade s týmto organizačným poriadkom zodpovedajú všetci

      príslušníci obecnej polície zaradení v stupňoch organizačného riadenia. Za tým  
účelom vydáva náčelník záväzné pokyny. Tieto sú oprávnením náčelníka určovať
a ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť   
a kontrolovať ich prácu.

Čl. 17
Prechodné ustanovenia

 • Na vzťahy neupravené týmto organizačným poriadkom sa uplatní Zákonník práce

      zákon o verejnej službe a zákon o obecnej polícii.

 • Tam, kde z organizačného poriadku vyplýva povinnosť starostovi obce alebo náčelníkovi stanoviť podrobnosti potrebné na jeho vykonanie, toto upravia aktom riadenia prípadne interným predpisom.

Čl. 18

         Organizačný poriadok obecnej polície bol schválený 4. marca 2008 uznesením číslo
8/2/  /2008. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť 1.mája 2008.

 

Bernolákovo, 4.3.2008

 

                                                                                             Ing. Ľubomír Poór
                                                                                                 Starosta obce

Späť


 

 
 

Na tento e-mail môžete posielať svoje otázky a správy:

obec@bernolakovo.sk

 
 
 
 


Diskusné Fórum

Podporte nás!

 

 

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk