Menu
 

 

 
 
 Miestny spolok červeného kríža Kontakt:

  Mária Nagyová
Sadová 7
900 27 Bernolákovo

Mobil: 0904 221 261Miestny spolok  červeného kríža patrí v obci k najpočetnejším organizáciám.
Počet členov k 01.01.2008 dosiahla naša organizácia  470.

MS ČK riadi 11 členný výbor v nasledovnom zložení:
Mária Nagyová          - predsedníčka
Helena Čambálová   - tajomníčka
Helena Černayová    - zapisovateľka
Anna Vitálošová        - kronikárka
Darina Švardová       - hospodárka
Rozália  Buzgovičová-členka
Mária Katulincová     - členka
Zlatica Koleničová    - členka
Mária Kováčová       - členka
Rudolf Heizer           - člen

       Miestny spolok červeného kríža pravidelne 3-krát za rok organizuje odber krvi mobilnou odberovou jednotkou v kultúrnom dome. Zúčastňuje sa ho čoraz viac darcov, hlavne z radov mladých ľudí. Na posledných odberoch sa vždy zúčastnilo viac ako 60 darcov, čo je ročne okolo 200 darcov.

      Od roku 2000 má naša organizácia 2 držiteľov diamantovej Jánskeho plakety,
10 držiteľov zlatej, 24 držiteľov striebornej a 30 držiteľov bronzovej Jánskeho plakety.

      V mesiaci októbri každoročne organizujeme pre našich starších členov „Úctu k starším“ a pri príležitosti životných jubileí navštevujem našich najstarších členov spolku.
Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk