Menu
 

 

 
 
Obstarávanie
„Kanalizácia Svätoplukova“
zákazka podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov
PREDMET :
Predmetom zákazky je vybudovanie odvedenia splaškových odpadových vôd z časti Svätoplukovej ul. v Bernolákove do novej kanalizácie na Gróbskej ul.. Splašková kanalizácia – stoka „G-1“ bude odvádzať splaškové odpadové vody
z rodinných domov na Svätoplukovej ul. v úseku medzi Budovateľskou a Gróbskou ul., kde doteraz nie je vybudovaná kanalizácia, do novovybudovanej kanalizácie na Gróbskej ulici.

DOKUMENTY


Výzva na predkladanie cenových ponúk a zmluvné podmienky


Výkaz výmer pre návrh ceny


Projektová dokumentácia


 

Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk