Menu
 

 

 
   

Referát ochrany životného prostredia

kontakt: Daniela Hammerschmiedtová
telefon: 02/4599 3911,   02/ 4599 3763 klapka 107,
mobil tel : 0905 55 14 64

fax  02/ 4599 3763 klapka 116
email: daniela.hammerschmiedtova@bernolakovo.sk

Referát združuje oblasť ochrany prírody a krajiny a oblasť odpadového hospodárstva
v obci BernolákovoOblasť odpadového hospodárstva 
- zabezpečuje všetky činnosti potrebné pre nakladanie s komunálnymi odpadmi na území obce 
- vypracúca evidenčné listy odpadu a štatistické hlásenia o nakladaní s odpadom 
- spolupracuje so zmluvnými firmami zabezpečujúcimi v obci vývoz odpadu 
- zabezpečuje likvidáciu nelegálnych skládok odpadu v obci 
- predáva nálepky na smetné nádoby 
- spolupracuje s dobrovoľnými organizáciami pri čistení verejných priestranstiev obce 
- spolupracuje pri projektoch v oblasti odpadového hospodárstva 
- prijíma oznámenia o priestupkoch a rieši priestupky vo veci nakladania s odpadmi

Oblasť ochrany prírody a krajiny 
- zadáva a kontroluje plán kosenia verejných priestranstiev 
- vydáva rozhodnutia na výrub drevín a kríkov 
- prijíma oznámenia o výruboch a orezoch drevín 
- vydáva rozhodnutia o náhradnej výsadbe 
- zabezpečuje realizáciu náhradnej výsadby 
- spolupracuje pri projektoch v oblasti ochrany prírody a krajiny 
- prijíma oznámenia o priestupkoch a rieši priestupky vo veciach ochrany zelene

Oblasť malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
- vydáva stanovisko k stavbe MZZ 
- vydáva stanovisko k užívaniu MZZ 
- prijíma oznámenia o priestupkoch a rieši priestupky vo veci znečisťovania ovzdušia

Ostatné 
- zabezpečuje povinnosti obce pri deratizácii 
- zabezpečuje informovanie občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu

Ďalšie informácie a tlačivá

Oblasť ochrany prírody a krajiny 
- žiadosť o povolenie na výrub dreviny podáva občan v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, pričom je povinný uhradiť správny poplatok vo výške 10,-€ ako fyzická osoba, alebo 100,- € ako právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená podnikať. Tlačivo žiadosti o výrub je možné vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo stiahnuť.....

Oblasť odpadového hospodárstva
Vývoz komunálneho a drobného stavebného odpadu sa v obci uskutočňuje prostredníctvom 110 lit, 120 lit, 140 lit, 1100 lit typizovaných zberných nádob a veľkoobjemových kontajnerov. 

Typizované zberné nádoby je v Bernolákove možné zakúpiť v Železiarstve na Hlavnej ulici č. 34 .

Poplatky za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych a drobných stavebných odpadov sú uvedené vo VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady, ktoré je zverejnené na webovej stránke obce. Upozornenie: Nálepky na smetné nádoby na nasledujúci kalendárny rok je možné si zakúpiť vždy počas mesiaca januára na ref. ŽP, presný termín bude oznámený obvyklým spôsobom v dostatočnom časovom predstihu

Zoznam ulíc podľa dňa zberu komunálneho odpadu. stiahnuť.

Kalendár zberu komunálneho a separovaného odpadu informácie ... TU ...

Separovaný zber v obci zahŕňa tieto komodity: 

- Zber PET fliaš a ostatných určených plastov vrecový systém, odber priamo z domu.
 
- Zber papiera vrecový systém, odber priamo z domu.

- Zber kovových obalov. Kontajner červenej farby je celoročne pristavený na dvore obecného úradu pri hlavnej bráne a je dostupný od pondelka do piatku počas stránkových hodín OcÚ /je prístupný aj v utorok a štvrtok /.

- Zber použitých jedlých olejov a tukov. Je možné ich odovzdať  v zadnej časti dvora OcÚ vchod z Viničnej ulice /pri pošte/ vždy  v deň vývozu separovaného odpadu  v čase od 16.00 do 18.00 hod .

- Zber bioodpadu t. j. zeleného odpadu zo záhrad 
bioskládka sa nachádza pri Seneckej ceste v predĺžení Orechovej ulice. Skládka je pre verejnosť otvorená v pondelok, stredu a piatok od 8.00 hod. do 16.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 14.00 hod.

- Zber skla a PET fliaš - v obci sú celoročne rozmiestnené kontajnery žltej farby na PET fľaše a zelenej farby na sklo na týchto stanovištiach: 
križovatka Trnavská - Poľná, 
križovatka Trnavská - Potočná, 
križovatka Trnavská -Hlavná, 
Trnavská - Jadroň, Mierová, Obilná, Tabaková, Jabloňová, 
križovatka Hlboká-Mostová, Bernolákova, 
križovatka Svätoplukova - Budovateľská, 
Družstevná bytovky, Poštová pri zdravotnom stredisku,
križovatka Nálepkova - Štúrova, Komenského, Viničná pri COOP Jednota, Železničná pri Družstevnej predajni, Hlavná pri železiarstve, Horný dvor .

- Autobatérie - vývoz sa realizuje min. 2x ročne, obecný úrad obvyklým spôsobom oznámi stanovište, kde a kedy sa bude zber konať. 

- Elektronický a elektrický šrot - ZMENA Novinka od 1.7.2013 Občania môžu počas celého roku nahlasovať elektroodpady,  ktoré chcú odovzdať do zberu. informácie čítajte ďalej ...

- Monočánky - zberná nádoba vo vestibule obecného úradu  dostupná počas stránkových hodín OcÚ.

- Obnosené šatstvo, textílie  a obuv - zberné kontajnery sú celoročne pristavené na stanovištiach: Hlavná ulica, križovatka Trnavská - Hlavná, Družstevná ulica, Mierová ulica, Hlboká ulica, Lekárenská ulica.

V obci už niekoľko rokov pôsobí zberňa starého železa PROFI-kov na Staničnej ulici. 
Autošrot sa nachádza na Priemyselnej ulici. Najmenej 6xročne sú v obci pristavené veľkoobjemové kontajnery na objemný odpad. Obecný úrad termín a miesto pristavenia oznámi obvyklým spôsobom.

Objednať pristavenie a odvoz veľkoobjemových kontajnerov je možné: 
- p. Kotvas tel. č. 0903 453803 
- VPP Senec tel. č. 0903 227176 
- p. Salay tel. č. 45 916297 
- p. Rajnoha tel. č. 0910 524389 Objednať vývoz fekálneho odpadu je možné 
- Autodoprava Gál tel. č. 45 994604 
- P. Kotvas tel. č. 0903 453803

Oblasť Malé zdroje znečisťovania ovzdušia /MZZ/

Tlačivo žiadosti k stavbe MZZ je možné vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo stiahnuť.... 
Tlačivo k uvedeniu MZZ do prevádzky je možné vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo stiahnuť....

 


 

 

Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk