Menu
 

 

 
 

Stavebný úrad


Ing. Ivan Dutka
e-mail : ivan.dutka@bernolakovo.sk 
Tel. čísla   02/4599 3911, 02/4599 3763, klapka 103

Ing. Martin Guldan, PhD.
e-mail :  martin.guldan@bernolakovo.sk
Tel. čísla   02/4599 3911, 02/4599 3763, klapka 117

Fax: 02/4599 3763, klapka 116

 

Zoznamy dokladov


 Doklady potrebné k vydaniu stavebného povolenia 30kB 36kB
 Doklady potrebné k vydaniu kolaudačného
 rozhodnutia
30kB 36kB

Referát stavebného úradu vydáva nasledovné doklady uvedené v tabuľke. V prípade záujmu o niektorú žiadosť resp. formulár, môžete si ho stiahnuť v formáte *.rtf alebo *.pdf

 


Vec

Tlačivo žiadosť

Potrebné prílohy

Oblasť výstavby a územného plánovania

Žiadosť o územné rozhodnutie

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
tlačivo .doc

stiahni .pdf

uvedené v žiadosti, správny poplatok (SP) sa vyberá v hotovosti,

Žiadosť o stavebné povolenie tlačivo
stiahni
uvedené v žiadosti
Návrh na kolaudačné rozhodnutie tlačivo
stiahni
uvedené v návrhu
Návrh  na zmenu stavby pred dokončením tlačivo
stiahni
uvedené v návrhu
Prehlásenie stavebného dozoru tlačivo
stiahni
-
Žiadosť o povolenie terénnych úprav tlačivo .doc

stiahni .pdf
uvedené v žiadosti
Žiadosť o SP v zlúčenom konaní tlačivo
stiahni
uvedené v žiadosti
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby tlačivo
stiahni
uvedené v žiadosti
Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk